Statut

Na temelju odredbi Zakona o političkim strankama „Narodne novine 76/93, 111/96,164/98, 36/01“ članka 10. Sabor Hrvatske Demokršćanske Stranke na svojoj sjednici održanoj dana 7. prosinca 2013. godine, usvojio je kvalificiranom većinom

 
S T A T U T
HRVATSKE DEMOKRŠĆANSKE STRANKE
 
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Hrvatska Demokršćanska Stranka je politička stranka (u daljnjem tekstu: Stranka), osnovana s ciljem da se Republika Hrvatska uredi na načelima kršćanske demokracije i sa svrhom promicanja i ostvarivanja ciljeva naznačenih u svojim Temeljnim programskim načelima.
Članak 2.
Ovim Statutom Stranka:
 

1. Određuje svoje ciljeve i načela.

2. Uređuje svoj pravni položaj, naziv i sjedište, grb, žig i zastavu.

3. Propisuje oblike organiziranja i svoje ustrojstvo, upravna tijela te način njihovog izbora i opoziva.

4. Određuje nadležnosti pojedinih upravnih tijela Stranke.

5. Određuje način stjecanja sredstava za rad Stranke i određuje način njenog prestanka i propisuje postupak što će biti s imovinom Stranke u tom slučaju te sva ostala pitanja koja propisuje Zakon o političkim strankama, a koji se utvrđuju ovim Statutom.

 
Članak 3.

Stranka ostvaruje svoje ciljeve neposredno putem svojih tijela i ustrojstvenih oblika.
Članak 4.
Ostvarivanje svojih ciljeva, a napose ciljeva naznačenih u svojim Temeljnim programskim načelima Stranke, nastojati će postići svojim političkim djelovanjem na svim državnim i društvenim razinama.
Navedene ciljeve ostvarivat će kroz podružnice, ogranke, temeljne ogranke i druge oblike udruživanja.
Ostvarivanje naznačenih ciljeva pravo je i dužnost svakog člana Stranke.
NAZIV, SJEDIŠTA I ZNAKOVLJE STRANKE
Članak 5.
Puni naziv stranke je HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA.
Skraćeni naziv stranke je HDS.
Sjedište stranke je u Zagrebu
Članak 6.
Stranka je politička stranka i pravna osoba, koja djeluje u Republici Hrvatskoj.
Stranka u inozemstvu djeluje u skladu s pravnim poretkom dotične zemlje.
ZNAKOVLJE STRANKE
Članak 7.
Hrvatska Demokršćanska Stranka ima svoj grb, žig i zastavu.
Članak 8.
Grb stranke čini križ od 5 kvadrata. U sredini je bijeli kvadrat, gornji i lijevi kvadrat su crvene boje, a donji i desni plave boje. Ispod grba, a u širini tri kvadrata i visini jednog kvadrata, smještena je kratica stranke „HDS“ u crvenoj boji.
Članak 9.
Žig Stranke je okruglog oblika promjera 35 mm. U sredini žiga je grb stranke sa skraćenicom „HDS“. U gornjem polukrugu je tekst „Hrvatska demokršćanska stranka“, a u donjem tekst „Zagreb“.
Članak 10.

Zastava je rumeno žute boje u raznim veličinama, s tim da je dužina 2,5 puta veća od širine. Grb stranke je smješten u donjoj trećini zastave. Zastava je okomito postavljena.
Oblik, način i upotrebu zastave , osim uvjeta određenih zakonom, odrediti će Veliko vijeće posebnom odlukom.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE
Članak 11.
Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.
U odsutnosti predsjednika i izvanredne spriječenosti, Stranku zastupa zamjenik predsjednika Stranke .
U slučaju izvanredne spriječenosti i predsjednika i njegovog zamjenika, predsjedništvo Stranke može posebnom odlukom odrediti jednog od dopredsjednika Stranke da predstavlja i zastupa Stranku, dok ta okolnost traje, ali ne duže od jednog mjeseca.
JAVNOST RADA STRANKE
Članak 12.
Rad Stranke i njezinih tijela je javan. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Stranke.
Iznimno, tijela Stranke, odlukom prije početka zasjedanja, sa svojih sjednica mogu isključiti javnost, kada su u pitanju posebni interesi od Republike Hrvatske i kada raspravljaju o unutarnjim stranačkim pitanjima.
ODNOS PREMA DRUGIM STRANKAMA I UDRUGAMA
Članak 13.
U ostvarivanju svoga političkoga programa Stranka surađuje sa strankama te se po potrebi može udružiti u koalicije ili druge oblike suradnje.
Odluku o suradnji sa strankama donosi Predsjedništvo stranke.
Stranka se može udružiti u međunarodne udruge ili druge oblike suradnje isključivo sa strankama demokršćanske orijentacije.
UČLANJENJE U STRANKU
Članak 14.
U članstvo Stranke može se učlaniti svaka punoljetna poslovno sposobna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Temeljna programska načela, Statut i druge akte Stranke i koja je spremna raditi na ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Hrvatsko iseljeništvo ima ista prava na članstvo u Stranku kao i svi drugi stanovnici Republike Hrvatske.
Postupak učlanjenja utvrditi će se propisnikom o članstvu Stranke kojeg donosi Predsjedništvo, na prijedlog Organizacijskog tajnika.
PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
Članak 15.
Član Stranke ima sljedeća prava i obveze:
- postupati sukladno Statutu i Temeljnim programskim načelima;
- sudjelovati u stvaranju i ostvarivanju politike Stranke;
- birati i biti biran u njena tijela;
- biti kandidat za državne i lokalne izbore;
- samostalno politički djelovati u skladu sa Statutom, Temeljnim
programskim načelima i odlukama političkih tijela;
- sudjelovati u političkim i drugim aktivnostima i biti obaviješten o djelatnostima i odlukama političkih tijela Stranke;
- izvještavati o svome političkom djelovanju nadležna tijela Stranke;
- poštovati i ponašati se prema zakonima Republike Hrvatske i u svome javnom djelovanju postupati na način koji ne šteti njegovom osobnom ugledu i ugledu Stranke;
- plaćati članarinu.
PRESTANAK ČLANSTVA
Članak 16.
Članstvo u Stranci prestaje:
- istupanjem;
- pristupom nekoj drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj;
- isključenjem;
- smrću.
Odluku o isključenju člana Stranke donosi Časni sud Stranke u stegovnom postupku zbog povreda obveza predviđenih u članku 39. ovoga Statuta,te Predsjedništvo stranke u hitnim slučajevima.
Zahtjev za ovom stegovnom mjerom može podnijeti  bilo koje ustrojstveno tijelo Stranke ili bilo koji član Stranke.
USTROJSTVO STRANKE
Članak 17.
Stranka svoj unutarnji teritorijalni ustroj usklađuje s teritorijalnim i političkim ustrojem Republike Hrvatske.
Stranka se organizira tako da ima svoje ustrojstvene oblike i to: podružnice , ogranke i temeljne ogranke.
Članovi Stranke djeluju u ustrojstvenom obliku Stranke na čijem području imaju prebivalište.
Podružnice se organiziraju na razini županija i Grada Zagreba a ogranci, u pravilu na razini gradova i općina ,a temeljni ogranci na razini mjesnih odbora i naselja.

Unutar Stranke mogu djelovati i drugi oblici udruživanja osim po teritorijalnom i političkom principu i to po raznim društvenim, interesnim skupinama kao što su umirovljenici, mladež i tome slično. Ustrojstvo ovih oblika, njihova prava i obveze propisuje Predsjedništvo svojom odlukom.
 
Članak 18.
Zadaća je svih ustrojstvenih oblika Stranke raditi na stvaranju i provođenju politike Stranke, a posebno sudjelovati u provođenju izbornih i predizbornih aktivnosti prije, tijekom i nakon državnih izbora i izbora za tijela područne i regionalne uprave i samouprave.
UNUTARNJE USTROJSTVO TERITORIJALNIH ORGANIZACIJA STRANKE
Članak 19.
Podružnice, ogranci i temeljni ogranci Stranke osnivaju se tako da predsjednik Stranke imenuje povjerenika za županiju, grad ili općinu, koji sastavlja inicijativni odbor radi pripreme osnivačkog sabora.
Članak 20.
Tijela podružnica i ogranaka i temeljnih ogranaka imaju zadaću odlučivati o neposrednom provođenju politike Stranke na svome području te o drugim zadaćama od značaja za područje na kojem djeluju temeljem smjernica središnjih tijela Stranke.
Mandat predsjednika i članova predsjedništva podružnica, ogranaka i temeljnih ogranaka Stranke traje četiri godine.
Tijela podružnica, ogranaka i temeljnih ogranaka pravovaljano odlučuju na sjednicama kojima je nazočno više od polovine ukupnoga broja članova natpolovičnim brojem glasova nazočnih.
Članak 21.
Nadzorni odbor podružnice, ogranka i temeljnog ogranka ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani niti u jedno od tijela teritorijalnih organizacija Stranke.
Zadaća nadzornih odbora je kontrola rada stranke u svom ustrojstvenom obliku a posebno materijalnih i financijskih poslova Stranke.
SREDIŠNJA TIJELA STRANKE
Članak 22.
Stranka ima sljedeća središnja tijela:

POLITIČKA:
1. Sabor
2. Predsjedništvo
3. Veliko vijeće

ORGANIZACIJSKA I PROSUDBENA:
1. Tajništvo Stranke
2. Rizničar
3. Nadzorni odbor Stranke
4. Odbor za statutarna pitanja
5. Časni sud
SABOR STRANKE
Članak 23.
Sabor je najviše tijelo Stranke.
Sabor čine izaslanici Stranke i to:
- izaslanici ogranaka i podružnica
- do 20 istaknutih članova Stranke koje će posebno imenovati Predsjedništvo Stranke
- članovi središnjih tijela Stranke i to:
Predsjedništva, Velikog vijeća, Glavni tajnik, Organizacijski tajnik, Nadzorni odbor, Odbor za statutarna pitanja, Časni sud Stranke i Rizničar Stranke
- zastupnici Stranke u Hrvatskom Saboru i članovi Stranke u vladi RH-e.
- za slučaj udruživanja s drugim strankama, status sabornika imaju i izaslanici tih stranaka
Odluku o popisu i broju izaslanika donosi Predsjedništvo Stranke.
Izaslanici za Sabor stranke mogu imati svoje zamjenike.
Sabor se saziva svake četiri godine na redovno zasjedanje, po potrebi i češće, a saziva ga Predsjednik Stranke.
Zbog izvanrednih razloga Sabor se može sazvati i na izvanredno zasjedanje. To mogu učiniti Predsjednik Stranke i zamjenik Predsjednika Stranke.
Ukoliko Predsjednik Stranke, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik, ne sazovu Sabor u roku od 30 dana, mogu ga sazvati 1/2 članova Velikog vijeća ili 1/2 svih podružnica Stranke.
Sabor Stranke svoj rad regulira posebnim poslovnikom.
 
Članak 24.
Sabor Stranke:

1. Donosi i mijenja Statut Stranke.

2. Donosi Temeljna programska načela.

3. Raspravlja o izvješćima najviših upravnih tijela Stranke, donosi odluke o njima te daje smjernice za njihov daljnji rad.

4. Bira i razrješava Predsjednika, zamjenika Predsjednika i dopredsjednike Stranke, Nadzorni odbor i Odbor za statutarna pitanja Stranke.

5.Bira i razrješava članove velikog vijeća stranke.

6. Bira i razrješuje Časni sud stranke.

7. Donosi poslovnik i druge akte o svom radu.

8. Donosi i druge akte iz svog djelokruga koji su potrebiti za rad Stranke.

 
Sabor Stranke može pravovaljano odlučivati ako je njegovom zasjedanju nazočno više od polovine broja izaslanika Sabora Stranke, a odluke se donose većinom nazočnih članova.
Odluku o prestanku rada Stranke donosi se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja Sabornika.

PREDSJEDNIŠTVO STRANKE
Članak 25.
Predsjedništvo Stranke je upravno tijelo Stranke koje između dviju sjednica Velikoga vijeća donosi potrebne odluke za rad Stranke.
Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik Stranke,   zamjenik Predsjednika i tri do pet dopredsjednika Stranke, Glavni tajnik i Organizacijski tajnik.
Predsjednik Stranke imenuje svojom odlukom Glavnog tajnika i Organizacijskog tajnika.
Predsjedništvu Stranke predsjedava Predsjednik Stranke, a u slučaju spriječenosti mijenja ga zamjenik. U slučaju njegove spriječenosti ili trajnijeg odsustva Predsjedništvo Stranke će imenovati dopredsjednika koji će do povratka   Predsjednika Stranke obavljati njegove zadaće odnosno koji će ga zamjenjivati, ali ne duže od  mjesec dana.
Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine članova Predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Predsjedništvo Stranke:
- predlaže, utvrđuje i provodi politiku i strategiju Stranke;
- raspravlja i odlučuje o najvažnijim političkim pitanjima;
- utvrđuje stavove i reagira na tekuća politička pitanja;
-predlaže osnivanje stručnih tijela za pojedina područja
- brine o novčanim sredstvima potrebnim za rad Stranke;
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Stranke;
-donosi odluke o suspenziji i isključenju članova Stranke u hitnim slučajevima;
- odlučuje i o drugim važnim pitanjima potrebnim za ostvarenje ciljeva stranke;
-Za slučaj da Sabor stranke nije izabrao tri do pet dopredsjednika, u skladu s rastom Stranke, Predsjedništvo predlaže Velikom vijeću kandidate za njegovu popunu po regionalnoj podjeli.
-Predsjedništvo stranke imenuje Odbor za pripremu Sabora Stranke, koji utvrđuje broj članova Velikog vijeća Stranke koji će se birati na Saboru Stranke iz pojedinih ustrojstvenih jedinica Stranke.
Za svoj rad odgovorno je Velikom vijeću i Saboru Stranke.
Predsjednik Stranke:
- predstavlja i zastupa Stranku;
- saziva sjednice Predsjedništva najmanje jednom u dva mjeseca i predsjeda im;
- saziva konstituirajuću sjednicu Velikog vijeća i predsjeda joj ;
- saziva Sabor Hrvatske Demokršćanske Stranke;
- usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela Stranke;
- daje potrebite instrukcije i pokreće inicijative za razvoj i napredak Stranke na svim nivoima;
- suodgovoran je s ostalim članovima predsjedništva za cjelokupan rad Stranke;
- samostalno parafira međustranačke sporazume i dogovore,a potisuje ih kad ih   prihvati Predsjedništvo stranke;
-brine o imovini Stranke i financijskim sredstvima;
-predlaže suspenziju i isključenje članova Stranke u hitnim slučajevima:
-za svoj rad odgovoran je Saboru Stranke.
Na zahtjev većine članova Predsjedništva Stranke, Predsjednik Stranke mora u roku  od jednog mjeseca sazvati sjednicu bilo kojeg upravnog tijela Stranke.
Zamjenik i dopredsjednici Stranke pomažu Predsjedniku Stranke u radu.
 
VELIKO VIJEĆE STRANKE
Članak 26.
Veliko vijeće Stranke je najviše predstavničko tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.
Veliko vijeće čine delegati izabrani na Saboru stranke vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti i masovnosti članstva u ustrojstvenoj jedinici i članovi Predsjedništva stranke.
Broj članova vijeća je 15 do 37;
Članove Velikog vijeća iz pojedine podružnice ,ogranka i temeljnog ogranka imenuje Predsjednik tog ustroja svojom odlukom. Na isti način imenuju se i zamjenici vijećnika koji u slučaju spriječenih delegiranih vijećnika  sudjeluju u radu Velikog vijeća.
Veliko vijeće verificira prijedlog Predsjedništva stranke za naknadno predložene članove Velikog vijeća iz ustrojbenih jedinica koji nisu bili izabrani na konstituirajućoj sjednici.
U slučaju ne konstituiranja Velikog vijeća Predsjedništvo stranke preuzima ovlasti Velikog vijeća, te poduzima sve potrebite radnje dok se situacija ne normalizira i ne konstituira Veliko vijeće.
Sjednice Velikog vijeća mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije,koja se posebno arhivira.
Članak 27.
Veliko vijeće:
- raspravlja i odlučuje o prijedlozima Predsjedništva Stranke;
- daje obvezne upute za rad Predsjedništva te za rad drugih tijela Stranke;
- raspravlja i prihvaća izvještaje o radu Predsjedništva Stranke;
-bira predsjednika i dva dopredsjednika   Velikog vijeća;
- usvaja financijski plan i završni račun Stranke;
- donosi poslovnik o svom radu;
-odlučuje o svim žalbama u drugostupanjskom postupku;
- u slučaju izvanrednih okolnosti saziva Sabor Stranke;
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u isključivoj nadležnosti nekog drugog ustrojstvenog tijela Stranke propisanim ovim Statutom.
Članak 28.
Konstituirajuću sjednicu Velikog vijeća Stranke saziva Predsjednik Stranke najkasnije 30 dana od dana održavanja izbornog Sabora na kojoj vijećnici biraju Predsjednika velikog vijeća i dva dopredsjednika
Veliko vijeće Stranke odlučuje pravovaljano ako je njegovoj sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Velikog vijeća, osim odluka za koje je propisana kvalificirana većina.
Veliko vijeće dužno je donijeti poslovnik o svom radu na prvoj sjednici Velikog vijeća nakon konstituiranja.
TAJNIŠTVO STRANKE
 
Članak 29.

Tajništvo Stranke sačinjavaju:
- Glavni tajnik Stranke;
- Organizacijski tajnik Stranke;
- drugi tajnici određeni za djelokrug rada;
- Rizničar Stranke.
Tajništvo Stranke je odgovorno za cjelokupno administrativno poslovanje Stranke, koordinaciju rada između pojedinih tijela Stranke i teritorijalnim ustrojstvenim oblicima Stranke i neposredno nadzire njihovo materijalno i financijsko poslovanje, brine o članstvu Stranke i odgovorno je za središnju evidenciju članova Stranke.
Glavni tajnik koordinira rad središnjih tijela Stranke. Organizacijski tajnik vodi brigu o cjelokupnom ustrojstvu i brine se za administrativno poslovanje Stranke.
Neposredne zadatke pojedinih članova Tajništva Stranke u obavljanju zadataka Tajništva Stranke određuje Tajništvo Stranke svojim posebnim propisnikom.
NADZORNI ODBOR STRANKE
 
Članak 30.
Nadzorni odbor Stranke ima pet članova, uključujući i predsjednika. Nadzorni odbor nadzore rad stranke a posebno materijalno-financijskoga poslovanja Stranke. Članovi Nadzornoga odbora Stranke ne mogu biti članovi niti jednoga drugoga središnjeg tijela Stranke.
Članove Nadzornog odbora bira Sabor, a predsjednika članovi odbora između sebe.
Nadzorni odbor o svome radu podnosi izvješće najmanje jedanput godišnje Velikom vijeću Stranke i svaki put Saboru Stranke kada on zasjeda. Sabor i Veliko vijeće mogu tražiti i češća izvješća od Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, time da može donositi valjane odluke ukoliko je prisutno najmanje 3 člana Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor je o uočenim nepravilnostima u radu dužan izvijestiti Predsjednika Stranke i Veliko vijeće, s prijedlogom mjera za njihovo uklanjanje.
Nadzorni odbor donosi propisnik o svome ustrojstvu, radu i mjerama, a odgovoran je Saboru Stranke.
ODBOR ZA STATUTARNA PITANJA STRANKE
 
Članak 31.
Odbor za statutarna pitanja Stranke ima pet članova uključujući i predsjednika Odbora.
Zadaća je Odbora za statutarna pitanja davati službena tumačenja Statuta, pratiti provođenje odredaba Statuta Stranke, davati prijedloge za njihovu doradu, kontrolirati suglasnost općih akata i drugih odluka Središnjice i svih oblika rada Stranke sa zakonom i ovim Statutom, izrađivati prijedloge pojedinih akata za Veliko vijeće i Sabor Stranke te razrješavati sporove statutarnoga karaktera u Stranci.
Članove Odbora za statutarna pitanja bira Sabor, a predsjednika članovi odbora između sebe.
Odbor za statutarna pitanja izvješće o svome radu podnosi Velikom vijeću i Predsjedniku Stranke, ovisno o značajnim događajima za Stranku, a obvezno za svako zasjedanje Sabora Stranke.
Odbor za statutarna pitanja odlučuje većinom glasova prisutnih članova time da je neophodno najmanje 3 člana za donošenje valjane odluke.

ČASNI SUD STRANKE
 
Članak 32.
Časni sud Hrvatske Demokršćanske Stranke sastoji se od 5 članova time da može odlučivati i donositi odluke u sastavu najmanje od tri člana. Odluke se donose većinom nazočnih.
Članove Časnog suda bira Sabor, a predsjednika članovi Časnog suda između sebe.
Časni sud je neovisan od drugih tijela Stranke u svom radu.
Časni sud donosi propisnik o svom ustroju, radu te propisnik o stegovnom postupku.
On također donosi propisnik o drugim stegovnim tijelima, njihovu postupku, ustroju, radu i mjerama.
Članak 33.
Časni sud raspravlja o povredama prava i obveza članova Stranke te po potrebi izriče stegovne mjere članovima Stranke.
RIZNIČAR STRANKE
 
Članak 34.
Rizničar Stranke se brine za financijske poslove Stranke, a imenuje ga Predsjednik Stranke.
Rizničar Stranke sudjeluje u radu Velikog vijeća Stranke, na zahtjev Predsjednika Stranke.
Rizničar obavlja svoje poslove u skladu sa zakonom.
NAČIN PROVOĐENJA IZBORA
Članak  35.
Izbori za sva tijela Stranke i njihove predsjednike obavljaju se, u pravilu, tajnim glasovanjem s lista na kojima je, u pravilu, istaknuto više kandidata nego što ih se bira. Nadležna tijela za izbor mogu donijeti odluku i o javnom glasovanju.
TRAJANJE I PRESTANAK MANDATA
 
Članak 36.
Mandat svih tijela Stranke i njegovih članova traje četiri godine. U trajanju mandata nositelja dužnosti izabranog umjesto nositelja dužnosti kojemu je prestao mandat, računa se i vrijeme koje je ovaj obnašao dužnost.
U slučaju da mandat nekoga tijela prestane prije roka iz stavka 1 ovoga članka, prestaje i mandat svih njegovih članova.
Članak 37.
Osim protekom vremena na koje su izabrani, mandat nositeljima pojedinih dužnosti u Stranci prestaje od trenutka kada su prestali biti članovi Stranke, kada su podnijeli ostavke, kada su razriješeni dužnosti i kada su isključeni iz stranke.
Nositelj dužnosti i članovi središnjih i ostalih tijela Stranke mogu svoj mandat staviti na raspolaganje (uvjetna ostavka) pismenom ili usmenom izjavom. U tom slučaju, tijelo kojemu je podnesena uvjetna ostavka, glasuje o povjerenju nositelju dužnosti, kojemu prestaje mandat ako mu nije izglasovano povjerenje.
Tijelo kojemu je podnesena uvjetna ostavka može odbiti glasovati o povjerenju nositelja dužnosti koji je tu ostavku podnio, nakon čega on može ili nastaviti obnašati dužnost, ili podnijeti ostavku.
Nakon odluke o prihvaćanju uvjetne ostavke podnositelj ne može dalje obavljati dužnost za koju je podnio ostavku. U slučaju neprihvaćanja uvjetne odluke podnositelj uvjetne ostavke može nastaviti obavljati dužnost ili podnijeti neopozivu ostavku.
Svatko može biti razriješen dužnosti prema postupku analogno onome kojim je izabran, uključujući tajno glasovanje i razrješavanje, ako je ono primijenjeno kod izbora. Predlagatelj razrješenja mora navesti razloge zbog kojih razrješenje predlaže. Do razrješenja može doći ako je odnosni član Stranke djelovao suprotno utvrđenoj politici Stranke, ili protivno ovom Statutu, ili ako je nemarno obnašao dužnosti koje su mu povjerene.
Veliko vijeće Stranke može imenovati drugoga člana Stranke na mjesto člana nekoga tijela Stranke kojemu je iz bilo kojega razloga prestao mandat, ali ne više od 1/3 članova odnosnog tijela.
POSEBNE ODREDBE
STEGOVNE ODGOVORNOSTI ČLANOVA STRANKE
 
Članak 38.
Članovi Stranke odgovorni su stegovno za povrede obveza člana Stranke.
Ustrojstveni oblici Stranke su stegovno odgovorni za nepridržavanje političkih odluka središnjih tijela Stranke ili za povredu odredaba ovoga Statuta.
Povrede stegovnih obveza (stegovni prijestupi) mogu biti teže i lakše.
Težom povredom obveze smatra se svako činjenje i nečinjenje koje je izazvalo, ili je moglo izazvati štetne posljedice za rad i ugled Stranke, a posebno kršenje odredaba Statuta Stranke i nepridržavanje Temeljnih programskih načela i drugih odluka Stranke. Težom povredom se smatra i višestruko ponavljanje lakših povreda obveza člana ili teritorijalne organizacije Stranke.
Lakšom povredom obveze se smatra kršenje odredaba Statuta i nepoštivanje Temeljnih programskih načela Stranke koji nije ili nije mogao izazvati štetne posljedice za rad ili ugled Stranke.
Članak 39.
Stegovne mjere su:
- opomena;
- isključenje iz Stranke;
Stegovne mjere izriče Časni sud Stranke i Predsjedništvo stranke.
RAD STRANKE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA
Članak 40.
U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih nije moguć rad Stranke prema odredbama ovoga Statuta, Veliko vijeće Stranke, a ako se ono ne može sastati, Predsjednik Stranke ili njegov zamjenik na njegov prijedlog donose odluku o načinu rada u izvanrednim okolnostima, koja traje dok postoji izvanredno stanje, osim odluka o izmjeni Statuta i izboru tijela Stranke.
SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA STRANKE
 
Članak 41.
Stranka je neprofitabilna politička stranka i sva imovina i sredstva kojima raspolaže služe ostvarivanju političkih ciljeva radi kojih je osnovana.
Imovinom i sredstvima Stranke upravlja se na način predviđen ovim Statutom i temeljem njega donesenim aktima.
Stranka se bavi samo zakonom dopuštenim djelatnostima koje su u funkciji ostvarivanja političkih ciljeva (izdavačka djelatnost sukladna zakonu, organiziranje priredaba, davanje u najam ili zakup vlastite imovine i drugo), a radi osiguravanja sredstava za političku djelatnost može obavljati i druge  djelatnosti u skladu s postojećim propisima.
Sredstva za rad Stranke osigurava od:
- članarine, darova, nasljedstva i drugih doprinosa članova i simpatizera;
- prihoda od izdavaštva, prodaje propagandnoga materijala, stranačkih priredaba i drugih aktivnosti koje Stranka obavlja;
- prihoda od imovine i prava na tu imovinu;
- prihoda iz državnoga proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave te iz drugih zakonskih izvora.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 42.
Tijela Stranke će se popunjavati do prvog slijedećeg saziva Sabora Stranke i to članovima prema odredbama ovog Statuta i drugih propisnika donesenih temeljem ovog Statuta.
Članak 43.
Svi propisnici predviđeni ovim statutom donose se uz pribavljeno mišljenje Odbora za statutarna pitanja Stranke.
Članak 44.
Za sva pitanja koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost niti jednog upravnog tijela Stranke, a pojavi se potreba za njihovo rješavanje i odlučivanje, stavljaju se u nadležnost Predsjedništva Stranke.
Članak 45.
Osim u slučajevima predviđenim zakonom, Stranka prestaje postojati kada o tome donese odluku Sabor Stranke 2/3 većinom glasova ukupnog broja Sabora.
Ako Sabor Stranke u odluci o prestanku rada Stranke ne odredi kome će pripasti imovina Stranke, tada ona pripada Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
Članak 46.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Stranke od 21. veljače 2009. godine.
Drugi akti predviđeni da se donesu po odredbama ovog Statuta ili drugog akta temeljem ovog Statuta, donijet će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, ukoliko ovim Statutom nije određeno drugačije.
 
 
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA
Predsjednik Stranke
Prof. dr. sc. Goran Dodig