Statut

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00,
124/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/10) i članka 10. Zakona o političkim strankama ( NN
76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/069) Sabor HDS-a na svojoj sjednici održanoj 23. rujna
2017. donio je:

STATUT HRVATSKE DEMOKRŠĆANSKE STRANKE

Članak 1.

       Hrvatska demokršćanska Stranka je politička stranka (u daljnjem tekstu: Stranka), osnovana s ciljem da se republika Hrvatska uredi na načelima kršćanske demokracije i sa svrhom promicanja i ostvarivanja ciljeva naznačenih u svojim temeljnim programskim načelima.

Članak 2.

       Ovim Statutom Stranka:
       1. Određuje svoje ciljeve i načela,
       2. Uređuje svoj pravni položaj, naziv i sjedište, grb, pečat i zastavu,
       3. Propisuje oblike organiziranja i svoje ustrojstvo, upravna tijela te način
njihovoga izbora i opoziva,
       4. Određuje nadležnost pojedinih upravnih tijela Stranke,
       5. Određuje način stjecanja sredstava za rad Stranke i određuje način njenog
prestanka i propisuje postupak što će biti s imovinom Stranke u tom slučaju, te sva ostala pitanja koja propisuje Zakon o političkim strankama, a koji se uređuju ovim Statutom.

Članak 3

       Stranka ostvaruje svoje ciljeve neposredno putem svojih tijela i ustrojstvenih oblika.

Članak 4.

       Ostvarivanje svojih ciljeva, a napose ciljeva naznačenih u svojim Temeljnim programskim načelima Stranke, nastojati će postići svojim političkim djelovanjem na svim državnim i društvenim razinama.
       Navedene ciljeve ostvarivat će kroz podružnice, ogranke, temeljne ogranke i druge
oblike udruživanja.
       Ostvarivanje naznačenih ciljeva pravo je i dužnost svakog člana Stranke.

NAZIV, SJEDIŠTA I ZNAKOVLJE STRANKE

Članak 5.

       Puni naziv Stranke je HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA.
       Skraćeni naziv Stranke je HDS.
       Sjedište Stranke je u Zagrebu.

Članak 6.

       Stranka je politička stranka i pravna osoba, koja djeluje u Republici Hrvatskoj.
       Stranka u inozemstvu djeluje u skladu s pravnim poretkom dotične zemlje.

Članak 7.

       Hrvatska Demokršćanska Stranka (u daljnjem tekstu: HDS) ima svoj znak, pečat i
zastavu.

Članak 8.

       Znak HDS-a čini skraćenica naziva stranke na bijeloj podlozi na slijedeći način: slova HDS tamno plave su boje u gornjem lijevom dijelu je crveni segment šahovnice ( kao dio gornjeg dijela križa u sjeni slova H) i puni naziv stranke tamno sivim tiskanim slovima ispod skraćenog naziva stranke. Tekstualni font je OpenSans.

Članak 9.

       Pečat stranke je okruglog oblika promjera 40 mm. U sredini pečata su slova HDS, u gornjem lijevom dijelu su ukoso položena dva kvadrata kao segment šahovnice. U gornjem polukrugu je tekst „HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA“, a u donjem tekst „ZAGREB“.

Članak 10.

       Zastava je u dvije boje, 3/5 u bijeloj boji i 2/5 u žutoj po uzoru na papinsku žutu boju.
       Visi okomito i u omjeru je 1:2.
       Na bijeloj podlozi u donjem dijelu prema gore pisan je znak stranke.
       Na žutoj podlozi je puni naziv stranke pisan prema gore u tamno sivoj boji.
       Oblik, način i upotrebu zastave osim uvjeta određenih zakonom, odrediti će Veliko vijeće posebnom odlukom.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE

Članak 11.

       Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.
       U odsutnosti predsjednika i izvanredne spriječenosti, Stranku zastupa zamjenik
predsjednika Stranke.
       U slučaju izvanredne spriječenosti i predsjednika i njegovog zamjenika, stranku zastupa i predstavlja prvi dopredsjednik, dok ta okolnost traje, ali ne duže od tri mjeseca.

Članak 12.

       Rad Stranke i njezinih tijela je javan. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Stranke.
       Iznimno, tijela Stranke, odlukom prije početka zasjedanja, sa svojih sjednica mogu isključiti javnost, kada su u pitanju posebni interesi od Republike Hrvatske i kada raspravljaju o unutarnjim stranačkim pitanjima.

Članak 13.

       U ostvarivanju svoga političkoga programa Stranka surađuje sa strankama, te se po potrebi može udružiti u koalicije ili druge oblike suradnje.
       Odluku o koaliranju i drugim oblicima suradnje sa strankama donosi predsjedništvo na prijedlog predsjednika Stranke.
       Stranka se može udružiti u međunarodne udruge ili druge oblike suradnje isključivo sa strankama demokršćanske orijentacije.

Članak 14.

       U članstvo Stranke može se učlaniti svaka punoljetna poslovno sposobna osoba,
državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Temeljna programska načela, Statut i druge akte Stranke i koja je spremna raditi na ostvarivanju postavljenih ciljeva.
       Hrvatsko iseljeništvo ima ista prava na članstvo u Stranku kao i svi drugi stanovnici Republike Hrvatske.
       Postupak učlanjenja utvrditi će se propisnikom o članstvu Stranke kojeg donosi
Predsjedništvo, na prijedlog Organizacijskog tajnika.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 15.

       Član Stranke ima sljedeća prava i obveze:
        postupati sukladno Statutu i Temeljnim programskim načelima;
        sudjelovati u stvaranju i ostvarivanju politike Stranke;
        birati i biti biran u njena tijela;
        biti kandidat za državne i lokalne izbore;
        samostalno politički djelovati u skladu sa Statutom, Temeljnim programskim
načelima i odlukama političkih tijela;
        sudjelovati u političkim i drugim aktivnostima i biti obaviješten o djelatnostima i
odlukama političkih tijela Stranke;
        poštivati i ponašati se prema zakonima Republike Hrvatske i u svome javnom
djelovanju postupati na način koji ne šteti njegovom osobnom ugledu i ugledu Stranke;
        plaćati članarinu.

Članak 16.

       Članstvo u stranci prestaje:
        Istupanjem;
        Isključenjem zbog samovoljnog prekida ili prihvaćanja izvršnih ili drugih dužnosti mimo utvrđene politike stranke;
        ako bez prethodne suglasnosti predsjedništva stranke sudjeluje u promociji,
aktivnostima ili se kandidira na listi druge političke grupacije;
        pristupom drugoj političkoj stranci;
        smrću.
       Odluku o isključenju člana Stranke donosi Časni sud Stranke u stegovnom postupku zbog povreda obveza predviđenih u članku 39. Ovoga Statuta, te predsjedništvo stranke u hitnim slučajevima.
       Zahtjev za ovom stegovnom mjerom može podnijeti bilo koje ustrojstveno tijelo
Stranke ili bilo koji član Stranke.

Članak 17.

       Stranka svoj unutarnji teritorijalni ustroj usklađuje s teritorijalnim i političkim ustrojem Republike Hrvatske.
       Stranka se organizira tako da ima svoje ustrojstvene oblike i to: podružnice, ogranke i temeljne ogranke.
       Članovi Stranke djeluju u ustrojstvenom obliku Stranke na čijem području imaju
prebivalište.

       Podružnice se organiziraju na razini županija i Grada Zagreba a ogranci, u pravilu na razini gradova i općina, a temeljni ogranci na razini mjesnih odbora i naselja.
       U gradu Zagrebu ogranci se organiziraju na razini gradskih četvrti.
       Unutar Stranke mogu djelovati i drugi oblici udruživanja osim po teritorijalnom i
političkom načelu i to po raznim društvenim, interesnim skupinama kao što su umirovljenici, mladež i tome slično. Ustrojstvo ovih oblika, njihova prava i obveze propisuje Predsjedništvo svojom odlukom.

Članak 18.

       Zadaća je svih ustrojstvenih oblika Stranke raditi na stvaranju i provođenju politike Stranke, a posebno sudjelovati u provođenju izbornih i predizbornih aktivnosti prije, tijekom i nakon državnih izbora i izbora za tijela područne i regionalne uprave i samouprave.

Članak 19.

       Podružnice, ogranci i temeljni ogranci Stranke osnivaju se tako da predsjednik Stranke imenuje povjerenika za županiju, grad ili općinu, koji sastavlja inicijativni odbor radi pripreme utemeljiteljskog sabora.

Članak 20.

       Tijela podružnica i ogranaka i temeljnih ogranaka imaju zadaću odlučivati o
neposrednom provođenju politike Stranka na svome području te o drugim zadaćama od značaja za područje na kojem djeluju temeljem smjernica središnjih tijela Stranke.
       Mandat predsjednika i članova predsjedništva podružnica, ogranaka i temeljnih
ogranaka Stranke traje četiri godine.
       Tijela podružnica, ogranaka i temeljnih ogranaka pravovaljano odlučuju na sjednicama kojima je nazočno više od polovine ukupnog broja članova natpolovičnim brojem glasova nazočnih.
       Za utemeljenje Ogranaka i Temeljnog ogranka HDS potrebno je 5 članova.
       Podružnica HDS-a može se utemeljiti ako su na području županije ili grada Zagreba
utemeljena najmanje tri ogranka.

Članak 21.

       Nadzorni odbor podružnice ima tri člana koji nadziru rad ogranaka i temeljnih
ogranaka.
       Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani niti u jedno od tijela teritorijalnih
organizacija Stranke.
       Zadaća Nadzornih odbora je kontrola rada Stranke u svom ustrojstvenom obliku a
posebno materijalnih i financijskih poslova Stranke.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 22.

       Stranka ima sljedeća središnja tijela:
       POLITIČKA:
       1. Sabor,
       2. Predsjedništvo,
       3. Veliko vijeće.

       ORGANIZACIJSKA I PROSUDBENA:
       1. Tajništvo Stranke,
       2. Rizničar,
       3. Nadzorni odbor Stranke,
       4. Odbor za statutarna pitanja,
       5. Časni sud.

Članak 23.

       Sabor je najviše tijelo Stranke.
       Sabor čine izaslanici Stranke i to:
        izaslanici ogranaka i podružnica,
        do dvadeset istaknutih članova stranke koje će imenovati predsjednik stranke i o istome izvjestiti predsjedništvo,
        članovi središnjih tijela Stranke i to: Predsjedništva, Velikog vijeća, Glavni tajnik, Organizacijski tajnik, Nadzorni odbor, Odbor za statutarna pitanja, Časni sud Stranke i Rizničar Stranke,
        zastupnici Stranke u Hrvatskom Saboru i članovi Stranke u Vladi RH,
        za slučaj udruživanja s drugim strankama status Sabornika imaju izaslanici tih
stranaka.
       Izaslanici za Sabor Stranke mogu imati svoje zamjenike.
       Izvještajni Sabor Stranke održava se svake godine.
       Zbog izvanrednih razloga Sabor se može sazvati i na izvanredno zasjedanje. To mogu učiniti predsjednik Stranke i zamjenik predsjednika Stranke.
       Ukoliko predsjednik stranke, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik, ne sazovu Sabor u roku od 90 dana, isti mogu sazvati ½ članova Velikog vijeća ili 10
podružnica“.
       Sabor Stranke svoj rad regulira posebnim poslovnikom.

SABOR STRANKE:

Članak 24.

       Sabor stranke:
       1. Donosi i mijenja Statut Stranke,
       2. Donosi Temeljna programska načela,
       3. Raspravlja o izvješćima najviših upravnih tijela Stranke, donosi odluke o njima,
te daje smjernice za njihov daljnji rad,
       4. Bira i razrješava Predsjednika, zamjenika Predsjednika i dopredsjednike
Stranke, Nadzorni odbor i Odbor za statutarna pitanja Stranke,
       5. Bira i razrješava članove Velikog vijeća,
       6. Bira i razrješava Časni sud stranke,
       7. Donosi poslovnik i druge akte o svom radu,
       8. Donosi druge akte iz svog djelokruga koji su potrebiti za rad stranke,
       9. Imenuje i opoziva počasnog predsjednika stranke.
       Sabor Stranke može pravovaljano odlučivati ako je njegovom zasjedanju nazočno više od polovine broja izaslanika Sabora Stranke, a odluke se donose većinom nazočnih članova.
       Odluka o prestanku rada Stranke donosi se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja izaslanika.

PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

Članak 25.

       Predsjedništvo Stranke je upravno tijelo Stranke koje između dviju sjednica Velikog Vijeća donosi potrebne odluke za rad Stranke.
       Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik stranke, zamjenik Predsjednika i tri do pet dopredsjednika Stranke, Glavni tajnik i Organizacijski tajnik.
       Predsjednik Stranke imenuje svojom odlukom Glavnog tajnika i Organizacijskog
tajnika.
       Predsjedništvu Stranke predsjedava Predsjednik Stranke, a u slučaju spriječenosti
mijenja ga zamjenik.
       Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine članova Predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
       Predsjedništvo radi na sjednicama koje saziva Predsjednik. Sjednice su javne, a u
iznimnim slučajevima javnost se može isključiti.
       U iznimnim situacijama sjednice Predsjedništva mogu se održati i elektroničkim putem.
       Predsjedništvo stranke:
        provodi odluke i zaključke Sabora i Velikog vijeća,
        provodi tekuću politiku stranke, raspravlja i odlučuje o najvažnijim političkim
pitanjima,
        predlaže i provodi političke, gospodarske, socijalne i druge programe utvrđene
odlukama Velikog vijeća,
        na prijedlog predsjednika stranke osniva i imenuje resorne odbore za gospodarska, socijalna i druga pitanja, na čelu kojih su voditelji s odgovarajućom strukom i stručnim znanjem,
        resornim odborima koordinira koordinator koji je ujedno član Velikog vijeća, s
pravom sudjelovanja na sjednicama Predsjedništva kada se raspravlja o pitanjima iz
nadležnosti odbora, ali bez prava odlučivanja,
        na prijedlog Predsjednika utvrđuje prijedlog proračuna i završnog računa stranke,
        u izvanrednim i žurnim slučajevima donosi odluke iz nadležnosti Velikog vijeća i dostavlja ih na potvrdu na idućoj sjednici,
        utvrđuje kandidate za parlamentarne, europarlamentarne i predsjedničke izbore,
        potvrđuje kandidate za lokalne izbore na prijedlog podružnica i ogranaka,
        na prijedlog Predsjednika imenuje prvog dopredsjednika stranke,
        u slučaju da na Saboru nisu izabrani svi dopredsjednici, sukladno povećanju broja članova stranke Predsjedništvo predlaže Velikom vijeću kandidate za popunu utvrđenoga broja dopredsjednika ovisno o regionalnoj podjeli,
        odlučuje o svim prigovorima u drugostupanjskom postupku,
        brine o financijskim sredstvima potrebnim za rad stranke,
        odlučuje o promjeni adrese sjedišta stranke
        donosi Poslovnik o radu Predsjedništva,
        donosi Pravilnik o unutarstranačkim izborima,
        imenuje Odbor za pripremu Sabora stranke koji priprema i provodi sve potrebne radnje za održavanje Sabora i utvrđuje broj članova Velikog vijeća stranke koji će se birati na Saboru stranke iz pojedinih ustrojstvenih jedinica,
        donosi Pravilnik o radu tajništva stranke,
        na prijedlog Glavnog tajnika donosi Pravilnik o evidenciji članstva,
        donosi političke i druge odluke o pitanjima važnim za ostvarenje ciljeva stranke o kojima ne odlučuje Sabor i Veliko vijeće,
        obavlja druge poslove predviđene Statutom, Odlukama Sabora i Velikog vijeća,
        za svoj rad odgovorno je Velikom Vijeću i Saboru stranke.

PREDSJEDNIK STRANKE

       Predsjednik stranke:
        predstavlja i zastupa stranku,
        saziva sjednice Predsjedništva najmanje jednom u tri mjeseca i predsjeda im,
        saziva Sabor Hrvatske demokršćanske stranke,
        saziva i predsjedava sjednicama Velikog vijeća,
        nalogodavac je za raspolaganje financijskim sredstvima i odgovoran je za
funkcioniranje stranke
        utvrđuje prijedlog kandidata za Hrvatski sabor, Europski parlament i predsjednika RH, te ih predlaže Predsjedništvu
        donosi odluku o suspenziji člana stranke,
        donosi odluku o raspuštanju podružnica, ogranaka i temeljnih ogranaka u slučaju postupanja suprotno odredbama Statuta, Odlukama stranačkih tijela, temeljnih programskih načela i odredbama Etičkog kodeksa, te imenovati povjerenika,
        imenuje povjerenike za osnivanje novih ogranaka i podružnica
        podnosi izvješće izbornom Saboru za mandatno razdoblje, a na izvještajnim saborima predlaže programske smjernice za razdoblje između održavanja izvještajnih Sabora,
        imenuje Glavnog tajnika, Organizacijskog tajnika i njihove zamjenike,
        imenuje rizničara stranke na prijedlog Glavnog tajnika
        imenuje likvidatora stranke na prijedlog Glavnog tajnika,
        može imenovati svoje savjetnike za pojedina pitanja,
        imenuje koordinatora resornih odbora,
        učlanjuje nove članove na području RH
        vodi politiku stranke sukladno programskim dokumentima, odlukama Sabora,
Velikog vijeća i Predsjedništva,
        vodi pregovore i samostalno parafira međustranačke sporazume i dogovore, a
potpisuje kad ih prihvati Predsjedništvo
        usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela stranke,
        daje potrebne instrukcije i pokreće inicijative za razvoj i napredak stranke na svim nivoima,
        na zahtjev većine članova Predsjedništva obvezan je u roku od trideset dana sazvati sjednicu bilo kojeg središnjeg tijela stranke,
        obavlja i druge dužnosti utvrđene zakonima, Statutom i Odlukama stranačkih tijela,
        za svoj rad odgovoran je Saboru stranke.

Članak 25A

       Sabor HDS-a može imenovati počasnog predsjednika Stranke.
       Počasnim predsjednikom imenuje se osoba koja je svojim radom širila demokršćansku misao, te ima zasluge za razvitak demokršćanstva.
       U pravilu počasni predsjednik ne može biti osoba koja nije bila u predsjedništvu
stranke.
       Počasni predsjednik sudjeluje u radu predsjedništva stranke bez prava odlučivanja.

VELIKO VIJEĆE STRANKE

Članak 26.

       Veliko vijeće Stranke je najviše predstavničko tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.
       Veliko vijeće čine : Predsjednik stranke, članovi predsjedništva,15 – 20 članova koje bira Sabor, predsjednici županijskih podružnica i grada Zagreba.
       Predsjednik stranke je ujedno i predsjednik Velikog vijeća i predsjedava sjednicama.
       Na Izbornoj sjednici Sabora bira se 15 – 20 članova Velikog vijeća.
       Veliko vijeće verificira prijedlog Predsjedništva Stranke za naknadno izabrane članove Velikog vijeća iz ustrojbenih jedinica koji nisu bili izabrani na konstituirajućoj sjednice.
       U slučaju nekonstituiranja Velikog vijeća Predsjedništvo Stranke preuzima ovlasti Velikog vijeća, te poduzima sve potrebite radnje dok se situacija ne normalizira i ne konstituira Veliko vijeće.
       Sjednice Velikog vijeća mogu se održavati i putem elektroničke komunikacije, koja se posebno arhivira.

VELIKO VIJEĆE

Članak 27.

       Veliko vijeće:
        utvrđuje programske smjernice i izborni program,
        donosi odluke iz nadležnosti Sabora između dva zasjedanja koje Sabor potvrđuje,
        donosi financijski plan i usvaja završni račun,
        imenuje počasne članove Stranke,
        utvrđuje politiku stranke,
        donosi: političke, gospodarske, socijalne i druge programe,
        donosi programska načela stranke,
        donosi poslovnik o svome radu i ustrojstvu,
        donosi etički kodeks,
        u slučaju izvanrednih okolnosti saziva Sabor stranke,
        donosi odluke za čije donošenje prema Statutu nisu nadležni Predsjedništvo i Sabor stranke,
        donosi i druge odluke predviđene Statutom.

Članak 28.

       Konstituirajuću sjednicu Velikog vijeća saziva Predsjednik stranke najkasnije 30 dana od dana održavanja Izbornog Sabora.
       Veliko vijeće Stranke odlučuje pravovaljano ako je njegovoj sjednici nazočni više od polovine njegovih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Velikog vijeća, osim odluka za koje je propisana kvalificirana većina.
       Veliko vijeće dužno je donijeti poslovnik o svom radu na prvoj sjednici Velikog vijeća nakon konstituiranja.

TAJNIŠTVO STRANKE

Članak 29.

       Tajništvo Stranke sačinjavaju:
        Glavni tajnik Stranke,
        Organizacijski tajnik Stranke,
        Drugi tajnici određeni za djelokrug rada,
        Rizničar Stranke,
        Likvidator Stranke.
       Glavni i Organizacijski tajnik imaju zamjenike koje imenuje Predsjednik na prijedlog Glavnog tajnika.
       Tajništvo Stranke je odgovorno za cjelokupno administrativno poslovanje Stranke, koordinaciju rada između pojedinih tijela Stranke i teritorijalnim ustrojstvenim oblicima Stranke i neposredno nadzire njihovo materijalno i financijsko poslovanje, brine o članstvu stranke i odgovorno je za središnju evidenciju članova Stranke.
       Glavni tajnik koordinira rad središnjih tijela Stranke. Organizacijski tajnik vodi brigu o cjelokupnom ustrojstvu i brine se za administrativno poslovanje Stranke.
       Neposredne zadatke pojedinih članova tajništva Stranke u obavljanju zadataka tajništva Stranke određuje tajništvo stranke svojim posebnim propisnikom.

NADZORNI ODBOR STRANKE

Članak 30.

       Nadzorni odbor Stranke ima pet članova, uključujući i predsjednika. Nadzorni odbor nadzire rad Stranke, a posebno materijalno financijsko poslovanje Stranke. Članovi Nadzornog odbora Stranke ne mogu biti članovi niti jednoga drugoga središnjeg tijela Stranke.
       Članove Nadzornog odbora bira Sabor, a predsjednika članovi odbora između sebe.
       Nadzorni odbor o svome radu podnosi izvješće najmanje jedanput godišnje Velikom vijeću Stranke i svaki put Saboru Stranke kada on zasjeda. Sabor i Veliko vijeće mogu tražiti i češće izvješća od Nadzornog odbora.
       Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, time da može donositi valjane odluke ukoliko je prisutno najmanje tri člana Nadzornog odbora.
       Nadzorni odbor je o uočenim nepravilnostima u radu dužan izvjestiti Predsjednika Stranke i Veliko vijeće, s prijedlogom mjera za njihovo uklanjanje.
       Nadzorni odbor donosi propisnik o svome ustrojstvu, radu i mjerama, a odgovoran je Saboru stranke.

ODBOR ZA STATUTARNA PITANJA STRANKE

Članak 31.

       Odbor za statutarna pitanja Stranke ima pet članova uključujući i predsjednika Odbora.
       Zadaća je Odbora za statutarna pitanja utvrditi tekst prijedloga Statuta, pratiti
provođenje odredaba Statuta Stranke, davati prijedloge za njihovu doradu, kontrolirati suglasnost općih akata i drugih odluka Središnjice i svih oblika rada Stranke sa zakonom i ovim Statutom, izrađivati prijedloge pojedinih akata za Veliko vijeće i Sabor Stranke te razrješavati sporove statutarnog karaktera u Stranci.
       Članove Odbora za statutarna pitanja bira Sabor, a predsjednika članovi odbora između sebe.
       Odbor za statutarna pitanja izvješće o svom radu podnosi Velikom vijeću i
Predsjedniku Stranke, ovisno o značajnim događajima za Stranku, a obvezno za svako
zasjedanje Sabora stranke.
       Odbor za statutarna pitanja odlučuje većinom glasova prisutnih članova time da je neophodno najmanje tri člana za donošenje valjane odluke.

ČASNI SUD STRANKE

Članak 32.

       Časni sud Hrvatske demokršćanske stranke sastoji se od pet članova time da može
odlučivati donositi odluke u sastavu najmanje od tri člana. Odluke se donose većinom
nazočnih.
       Članove Časnog suda bira Sabor, a predsjednika članovi Časnog suda između sebe.
       Časni sud je neovisan od drugih tijela Stranke u svome radu.
       Časni sud donosi propisnik o svom ustroju, radu, te propisnik o stegovnom postupku.
       Časni sud također donosi propisnik o drugim stegovnim tijelima, njihovu postupku, ustroju, radu i mjerama.

Članak 33.

       Časni sud raspravlja o povredama prava i obveza članova Stranke, te po potrebi izriče stegovne mjere članovima Stranke.

RIZNIČAR STRANKE

Članak 34.

       Rizničar Stranke se brine za financijske poslove Stranke, a imenuje ga Predsjednik Stranke.
       Rizničar Stranke sudjeluje u radu Velikog vijeća Stranke, na zahtjev Predsjednika
Stranke.
       Rizničar obavlja sve poslove u skladu sa zakonom.

NAČIN PROVOĐENJA IZBORA

Članak 35.

       Izbori za sva tijela Stranke i njihove predsjednike obavljaju se, u pravilu , tajnim
glasovanjem s lista na kojima je, u pravilu, istaknuto više kandidata nego što ih se bira.
       Nadležna tijela za izbor mogu donijeti odluku i o javnom glasovanju.

TRAJANJE I PRESTANAK MANDATA

Članak 36.

       Mandat svih tijela Stranke i njegovih članova traje četiri godine. U trajanju mandata nositelja dužnosti izabranog umjesto nositelja dužnosti kojemu je prestao mandat, računa se i vrijeme za koje je obnašao dužnost.
       U slučaju da mandat nekog tijela prestane prije roka iz stavka 1. Ovog članka, prestaje i mandat svih njegovih članova.

Članak 37.

       Osim protekom vremena na koje su izabrani, mandat nositeljima pojedinih dužnosti u Stranci prestaje od trenutka kada su prestali biti članovi Stranke, kada su podnijeli ostavke, kada su razriješeni dužnosti i kada su isključeni iz Stranke.
       Nositelj dužnosti i članovi središnjih i ostalih tijela Stranke mogu svoj mandat staviti na raspolaganje ( uvjetna ostavka) pismenom ili usmenom izjavom. U tom slučaju. Tijelo kojemu je podnesena uvjetna ostavka, glasuje o povjerenju nositelju dužnosti, kojemu prestaje mandat ako mu nije izglasovano povjerenje.
       Tijelo kojemu je podnesena uvjetna ostavka može odbiti glasovati o povjerenju
nositelja dužnosti koji je tu ostavku podnio, nakon čega on može ili nastaviti obnašati
dužnost, ili podnijeti ostavku.
       Nakon odluke o prihvaćanju uvjetne ostavke podnositelj ne može dalje obavljati
dužnost za koju je podnio ostavku. U slučaju neprihvaćanja uvjetne odluke podnositelj uvjetne ostavke može nastaviti obavljati dužnost ili podnijeti neopozivu ostavku.
       Svatko može biti razriješen dužnosti prema postupku analogno onome kojim je izabran, uključujući tajno glasovanje i razrješenje, ako je ono primijenjeno kod izbora.
Predlagatelj razrješenja mora navesti razloge zbog kojih razrješenje predlaže. Do razrješenja može doći ako je odnosni član Stranke djelovao suprotno utvrđenoj politici Stranke, ili protivno ovom Statutu, ili ako je nemarno obnašao dužnosti koje su mu povjerene.
       Veliko vijeće Stranke može imenovati drugoga člana Stranke na mjesto člana nekoga tijela Stranke kojemu je iz bilo kojega razloga prestao mandat, ali ne više od 1/3 članova odnosnog tijela.

POSEBNE ODREDBE

STEGOVNE ODGOVORNOSTI ČLANOVA STRANKE

Članak 38.

       Osnove stranačke stege predstavlja izvršenje obveza iz članka 15. Statuta, te
pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja.
       Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član ugrožava interese HDS-a, što se
razmatra u postupku pred Časnim sudom.
       Ukoliko član HDS-a krši odredbe ovog Statuta ili odluke nadležnih stranačkih tijela, ako djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima HDS-a na način da šteti ugledu HDS-a, protiv njega će se provesti unutarstranački postupak pred Časnim sudom.
       Nakon provedenog postupka Časni sud može izreći opomenu, suspenziju u trajanju do godinu dana, odluku o isključenja HDS-a ili donijeti oslobađajuću odluku.
       Opomena se može izreći za lakše povrede iz stavka 1. ovoga članka kojima je HDS-u nanesena blaža šteta.
       Suspenzija u trajanju do godinu dana može se izreći za povrede iz stavka 1. ovog
članka ukoliko se na taj način može ostvariti pozitivan i preventivan učinak za člana, a tako i za HDS.
       Isključenje iz HDS-a može se izreći članu za teške povrede iz stavka 1. ovog članka, kojima je nanesena veća šteta HDS-u.

Članak 39.

       Predsjednik HDS-a može donijeti odluku o suspenziji člana za kojeg utvrdi da krši
odredbe Statuta, Etičkog kodeksa, šteti ugledu stranke ponašajući se suprotno odlukama tijela HDS-a.
       Predsjednik HDS-a obvezan je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili pokrenuti
postupak pred Časnim sudom protiv suspendiranog člana.
       Ukoliko Predsjednik HDS-a ne pokrene postupak pred Časnim sudom u roku od 30 dana smatra se da je suspenzija ukinuta.

RAD STRANKE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Članak 40.

       U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih nije moguć rad Stranke prema odredbama ovoga Statuta, Veliko vijeće Stranke, a ako se ono ne može sastati Predsjednik Stranke ili njegov zamjenik na njegov prijedlog donose odluku o načinu rada u izvanrednim okolnostima, koja traje dok postoji izvanredno stanje, osim odluka o izmjeni Statuta i izboru tijela Stranke.

SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA STRANKE

Članak 41.

       Stranka je neprofitabilna politička Stranka i sva imovina i sredstva kojima raspolaže služe ostvarivanju političkih ciljeva radi kojih je osnovana.
       Imovinom i sredstvima Stranke upravlja se s način predviđen ovim Statutom i temeljem njega donesenim aktima.
       Stranka se bavi samo zakonom dopuštenim djelatnostima koje su u funkciji
ostvarivanja političkih ciljeva (izdavačka djelatnost sukladno zakonu, organiziranje priredbi, davanje u najam ili zakup vlastite imovine i drugo ), a radi osiguravanja sredstava za političku djelatnost može obavljati i druge djelatnosti u skladu s postojećim propisima.
       Sredstva za rad Stranke osigurava od:
        Članarine, darova, nasljedstva i drugih doprinosa članova i simpatizera;
        Prihoda od izdavaštva, prodaje propagandnog materijala, stranačkih priredbi i drugih aktivnosti koje Stranka obavlja;
        Prihoda od imovine i prava na tu imovinu ;
        Prihod iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, te iz drugih zakonskih izvora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

       Tijela Stranke će se popunjavati do prvog slijedećeg saziva Sabora Stranke i to
članovima prema odredbama ovog Statuta i drugih propisnika donesenih temeljem ovog Statuta.

Članak 43.

       Svi propisnici predviđeni ovim Statutom donose se uz pribavljeno mišljenje Odbora za statutarna pitanja Stranke.

Članak 44.

       Za sva pitanja koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost niti jednog upravnog tijela Stranke, a pojavi se potreba za njihovo rješavanje i odlučivanje, stavljaju se u nadležnost Predsjedništva Stranke.

Članak 45.

       Osim u slučajevima predviđenim zakonom, Stranka prestaje postojati kada o tome donese odluku Sabor Stranke 2/3 većinom glasova ukupnog broja izaslanika.
       Ako Sabor Stranke u odluci o prestanku rada Stranke ne odredi kome će pripasti
imovina Stranke, tada ona pripada Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Članak 46.

       Vrijeme stupanja na snagu Statuta HDS-a donesenog 07. prosinca 2013. godine i
vrijeme stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta HDS-a donesenih 23.rujna 2017. godine naznačeno je u tekstu navedenih Statuta.

       Zagreb 23. rujna 2017. godine.

Hrvatska Demokršćanska Stranka koristi kolačiće da bi osigurali prilagođeno i bolje iskustvo korištenja web stranice.​ Više o pravilima o kolačićima pročitajte ovdje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close